תנאי שימוש

משתמשים יקרים, ברוכים הבאים ל-Propdo AI

אנא קראו בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן טרם שימוש במערכת. תנאי השימוש מכילים את התנאים לשימוש במערכת, לרבות גלישה, רישום וכל שימוש נוסף אחר.

אל תהססו לפנות אלינו עם כל שאלה. ניתן לפנות דרך עמוד יצירת קשר באתר או דרך עמוד הפייסבוק שלנו. אם יש לכם שאלה על תנאי השימוש, אנא ציינו את מספרי הסעיפים הרלוונטיים מתוך קובץ זה במסגרת פנייתכם, כדי שנוכל לסייע לכם בצורה מיטבית.

גלישה נעימה!

 

עדכון: פברואר 2021

 

הבהרה:
מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, יובהר כי התחזית של פרופדו נכונה למועד עריכתה בלבד והיא עשויה להשתנות בצורה תדירה בעקבות אירועים שונים. התחזית נשענת על אלמנטים נדל”נים רחבים אך היא אינה מתיימרת לחזות אירועים חיצוניים, כדוגמת היבטים מאקרו-כלכליים, גיאו-פוליטיים, פגעי טבע, אסונות, מגיפות בריאותיות, וכיוצא באלה. לפיכך, מטרת התחזית להוות כלי תומך החלטה בלבד, אין להסתמך עליה בלעדית לצרכי קבלת החלטה, היא אינה מהווה תחליף לייעוץ פרטני והיא אינה מהווה תחליף להפעלת שיקול דעת עצמאי של כל משתמש. נוסף על כך, יובהר כי ההערכה לשווי הנוכחי של הנכס המופיעה במערכת מהווה הערכה עקרונית וכללית בלבד שאינה מהווה שומת מקרקעין ואינה מהווה תחליף לייעוץ על-ידי שמאי מקרקעין. החברה אינה אחראית לכל הפסד ו/או נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, בעקבות שימוש באתר.

תנאי שימוש

1. כללי

1.1. השימוש במערכת כפוף לתנאים המפורטים להלן.

1.2. השימוש במערכת מהווה הסכמה של המשתמש לתנאי השימוש, ללא כל תנאי ו/או הגבלה ו/או הסתייגות.

1.3. לעניין סעיף ‏1.2 לעיל, אחת היא אם השימוש במערכת על-ידי המשתמש נעשה באמצעות מחשב או באמצעות כלי תקשורת אחר (טלפון נייד, מחשב כף יד וכו’); אם השימוש במערכת נעשה על-ידי המשתמש עצמו או על-ידי מי מטעמו; ואם השימוש במערכת נעשה מתוך כוונה לבצע פעולות במערכת או מתוך כל כוונה אחרת.

1.4. בהיעדר הסכמה לתנאי השימוש, מתבקש המשתמש להפסיק את השימוש במערכת ולצאת מהאתר באופן מידי וללא תנאי.

1.5. האמור בקובץ זה בלשון זכר יחיד נועד לשם נוחות בלבד, ומתייחס לכל מין ומגדר כאחד.

1.6. כל האמור בקובץ זה בנוגע למשתמש, יפה, בשינויים המחויבים, גם ביחס למשתמש משלם, לפי העניין.

2. הגדרות

2.1. “החברה”

פרופדו בע”מ, ח.פ. 51-620273-6;

2.2. “המערכת”

Propdo AI, מערכת לחיזוי רמות המחירים של נכסי נדל”ן,
מבוססת בינה מלאכותית ולמידת מכונה, הפועלת באתר, כהגדרתו
להלן;

2.3. “התחזית”

תחזית לשווי נכס נדל”ן שהוזמן על-ידי משתמש במערכת וכן
להתפתחות המחיר של הנכס לאורך השנים, כפי שמוצג במערכת;

2.4. “האתר”

https://www.propdo.com
(וכתובות דומיין דומות משניות);

2.5. “שימוש”

גלישה ו/או רישום ו/או רכישה ו/או ביצוע כל פעולה אחרת
במערכת;

2.6. “משתמש”

יחיד ו/או תאגיד המבצע שימוש במערכת;

2.7. “משתמש משלם”

משתמש אשר השלים את תהליך הרכישה במערכת ורכישתו אושרה
על-ידי החברה.

3. תכני האתר

3.1. התכנים באתר מחולקים לתכנים ציבוריים, הנגישים לכל משתמש, ולתכנים מוגבלים, להם קיימת גישה למשתמש משלם בלבד, באופן המותאם עבורו פרטנית.

3.2. התכנים הציבוריים מאפשרים למשתמש לבצע פעולות של גלישה ו/או צפייה ו/או הגשת בקשה לרכישת השימוש במערכת, בלבד.

3.3. התכנים המוגבלים מאפשרים למשתמש משלם, ולו בלבד, לבצע פעולות נוספות כמפורט להלן.

4. השימוש במערכת

4.1. המשתמש מתחייב להשתמש במערכת בהתאם להוראות תנאי השימוש.

4.2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏4.1 לעיל, מתחייב המשתמש להשתמש במערכת בתום לב, בכפוף להוראות כל דין ובהתאם להנחיות שיימסרו לו על-ידי המערכת ו/או החברה ו/או מי מטעמה.

4.3. המשתמש מצהיר בזאת כי:

4.3.1. הוא מודע לכך שהחברה עושה שימוש, בין היתר, בכלי הערכה וניבוי מבוססי בינה מלאכותית ולמידת מכונה לצורך חיזוי התפתחות מחירי הנכסים;

4.3.2. הוא מודע לכך שהחברה מציגה את התחזיות בתור כלי תומך החלטה בלבד שאינו יכול להחליף ייעוץ פרטני על-ידי יועצים שונים ו/או את שיקול דעתו האישי והבלעדי של המשתמש בכל הנוגע לעסקה ו/או הימנעות מעריכת עסקה בנדל”ן ו/או בכל תחום אחר ו/או בנוגע לכל החלטה שהיא;

4.3.3. הוא מודע לכך שבין יתר הנתונים אותם מציגה החברה במערכת, החברה מציגה הערכה לשווי הנוכחי של הנכס המוזמן, וזוהי הערכה כללית ועקרונית המבוססת בינה מלאכותית ולמידת מכונה, ונשענת על ערכי נכסים ממוצעים בסביבת הנכס בהתחשב במאפיינים שונים. הערכה זו אינה מהווה שומת מקרקעין ואינה מהווה תחליף לייעוץ ו/או חוות דעת של שמאי מקרקעין.

4.3.4. הוא מודע לכך שהתחזיות עליהן נשענת החברה נערכות על-בסיס שיקול דעתה המקצועי בלבד, ועשויים ליפול בהן אי דיוקים ו/או סטיות;

4.3.5. הוא מודע לכך שהתחזיות עליהן נשענת החברה הינן צופות פני עתיד וככאלה אינן יכולות לחזות ו/או לנבא אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או אירועים שאינם צפויים במועד עריכתם, לרבות, אך לא רק, אירועים מאקרו-כלכליים, אירועים גיאו-פוליטיים, אירועים ביטחוניים, אירועים רפואיים-בריאותיים, מלחמות ופעולות טרור, אירועים גיאוגרפיים, פגעי טבע, אסונות, משברים כלכליים, חברתיים ו/או אחרים, וכל מאורע אקסוגני אחר;

4.3.6. הוא מודע לכך שהתחזיות המופיעות במערכת נכונות למועד עריכתן בלבד, הנן דינאמיות ועשויות להשתנות באופן תדיר, והכל כתלות באירועים שונים שעל בסיסם נערכות התחזיות;

4.3.7. הוא מסיר בזאת באופן בלתי חוזר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה, בכל הנוגע לתחזיות המוצגות במערכת, לרבות, אך לא רק, בגין סטייה של התחזית מן המציאות, משקל עודף ו/או חסר שניתן לאלמנטים שונים, העדר התייחסות למאורעות שהתרחשו וכיוצא באלה.

4.4. המשתמש מתחייב להימנע מכל פגיעה שהיא במערכת ו/או בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בשמם הטוב.

4.5. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול להגביל ו/או למנוע ו/או להפריע לשימושו של אחר במערכת.

4.6. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול להניע ו/או לעודד ו/או לשדל ו/או לסייע לאחר לבצע מעשה ו/או מחדל, בניגוד לכל דין.

4.7. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר המכיל ו/או עלול להכיל וירוס ו/או תוכנה אחרת שעלולה לחבל במערכת ו/או במערכות מחשב כלשהן.

4.8. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר העלול לגרום לאחר לנזק ו/או לגרום להפרת חוזה של אחר ו/או להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או להפר פרטיות של אחר.

4.9. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, מבלי שקיבל את הסכמתה והרשאתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

4.10. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשלוף ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל מידע ו/או חומר אחר האסור ו/או העלול להיות אסור לפרסום ו/או לשימוש, מחמת היותו איום ו/או פגיעה ו/או העלבה ו/או דיבה ו/או השמצה ו/או דבר גזענות ו/או פורנוגרפיה ו/או ביטוי פוגעני אחר מכל סוג שהוא.

4.11. המשתמש מתחייב שלא לערוך שינוי כלשהו ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של המערכת ו/או המידע.

4.12. המשתמש מתחייב שלא להעלות כל יישום ו/או תוכנה שיש בהם כדי לפגוע ו/או לגרום נזק לחברה ו/או לצדדים אחרים כלשהם.

4.13. המשתמש מודע לסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת האינטרנט ולכל המגבלות החלות על המשתמשים באינטרנט לגבי אבטחת מידע ו/או פרטיות ו/או כל היבט אחר והוא משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בהקשר זה.

4.14. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בתמונות ו/או בסרטונים ו/או בתוכן כתוב ו/או במסמכים ו/או באיורים ו/או בכל תוכן אחר, טקסטואלי ו/או גרפי ו/או מכל סוג שהוא, המוצגים במערכת, לכל מטרה שהיא החורגות מהוראות תנאי השימוש, ובכלל זאת לעשות שימוש מסחרי במידע למטרות אישיות ו/או ציבורית ו/או למטרות רווח ו/או להרשות שימוש במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או להציג ו/או להפיץ ו/או לאגור ו/או להעביר ו/א לשלוח את המידע ו/או חלקו לכל מקום ו/או גורם שהוא, מכל סוג שהוא, והכל מבלי שקיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

4.15. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשם החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשם המערכת ו/או בשם ו/או בכתובת האתר ו/או בלוגו החברה ו/או המערכת ו/או בכל תוכן ו/או עיצוב המופיע במערכת, והכל מבלי שקיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

4.16. המשתמש מתחייב שלא להציג את העיצוב של לוגו המערכת ו/או עיצובו הגרפי של האתר בצורה שונה מזאת שנקבעה על-ידי החברה ומופיעה במערכת ו/או באתר, והכל מבלי שקיבל את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

4.17. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מכל סוג שהוא ו/או כל הוצאה מכל סוג שהוא שיוטלו עליהם בעקבות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם הפרת הוראות תנאי השימוש על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו, מכל סיבה שהיא, לרבות הפרה במחדל.

4.18. המשתמש מסכים כי, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה ו/או מי מטעמה, החברה תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש במערכת ו/או האתר ו/או למנוע מן המשתמש גישה למערכת ו/או לאתר ו/או להעביר את דפוסי השימוש של המשתמש במערכת ו/או האתר ו/או את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, לרבות לגורמי אכיפת החוק, ככל שלפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט הדבר נחוץ לשם הגנה על קניינה של החברה ו/או זכויותיה מכל סוג שהוא ו/או כדי למנוע מן המשתמש להפר את הוראות תנאי השימוש, הן לפני מעשה והן בדיעבד, וזאת מבלי צורך במתן כל נימוק ו/או הסבר מכל סוג שהוא למשתמש ו/או למי מטעמו, ולמשתמש לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בהקשר זה.

5. רכישה במערכת

5.1. על מנת לצפות בתחזיות באמצעות המערכת, נדרש משתמש המעוניין בכך, להגיש בקשה להפוך למשתמש משלם.

5.2. על מנת להפוך למשתמש משלם על המשתמש להגיש בקשה להתקשר עם החברה בהסכם רישום, למסור לחברה את המידע שנדרש לצורך הרישום, לרבות מידע הקשור לנכס שלגביו מבוקשת התחזית, לבחור את מסלול הרישום, למסור את פרטי התשלום שלו ולבצע כל פעולה נוספת שיתבקש על-ידי החברה ו/או מי מטעמה.

5.3. על המשתמש הרשום לשמור בסודיות רבה, ככל הניתן, את פרטי ההתחברות שלו למערכת, על מנת למנוע שימוש של אדם זר בפרטים אלה.

5.4. על המשתמש הרשום ליצור סיסמת התחברות ייחודית ומורכבת לפענוח, וכן להחליף את סיסמת ההתחברות שלו בתדירות גבוהה, ככל הניתן.

5.5. החברה רשאית לאשר ו/או לדחות ו/או להתנות בתנאים את בקשת המשתמש להפוך למשתמש משלם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בין באופן אוטומטי, באמצעות המערכת, ובין באופן ידני על-ידי מי מטעמה, מבלי צורך במתן כל נימוק ו/או הסבר מכל סוג שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

5.6. החברה רשאית לבטל, בכל עת, את רישומו של משתמש משלם, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי צורך במתן כל נימוק ו/או הסבר מכל סוג שהוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. ביטלה החברה את רישומו של משתמש משלם שהזמין ושילם מראש על רישומו, תשפה החברה את המשתמש המשלם בהפרש הסכומים בגין הרכיבים שלא נוצלו על-ידו, טרם ביטול רישומו.

5.7. החברה רשאית לשנות מעת לעת את דרישות הרישום, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

5.8. יראו את הסכומים המפורטים בעמוד הנחיתה של המערכת המופיעים בעמוד הנחיתה של המערכת כהצעת החברה בדבר מחיר השימוש במערכת, לפי העניין, בכל רגע נתון.

5.9. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את תמחור השימוש במערכת, כולו או חלקו, להעלותו ו/או להקטינו ו/או לבטלו ו/או להציע הנחות ו/או תוספות ו/או מסלולים שונים ו/או תקופות שימוש אופציונליות אחרות ו/או נוספות, הכל כפי שתמצא לנכון.

5.10. המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי תשלום עבור השימוש ייעשה באמצעות סליקת כספים המבוצעת על-ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים עם החברה (להלן: “צדדים שלישיים”) ואשר מפעילים את מערכות הסליקה מרחוק באמצעים טכנולוגיים ו/או פיזיים ו/או אחרים, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. המשתמש מסיר בזאת אחריות מהחברה בגין כל נזק ו/או פגם ו/או תקלה ו/או בעיה שתיגרם, אם תיגרם, על-ידי הצדדים השלישיים, בתהליך הרכישה ו/או לפניו ו/או אחריו, בקשר עם רכישת השימוש ו/או כל עקב כל סיבה אחרת.

5.11. משתמש משלם לא יהיה רשאי לבטל את רכישתו לאחר ביצועה.

5.12. יובהר כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים במערכת הינן בבעלות החברה בלבד. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באתר ובמערכת, תכנונו, עיצובו, הכלים הטכנולוגים המשמשים את האתר והמערכת לרבות תוצרי ההמרה למימד המקוון וקוד המקור הינם בבעלות החברה בלבד.

6.  תצוגת dashboard

6.1. החברה תציג לכל משתמש משלם תחזית התפתחות מחירים לנכס שהזין באמצעות המערכת, בתצוגה (dashboard) שבה תהיה החברה תספק, לכל הפחות, את הפרטים הבאים:

6.1.1. הערכה מבוססת בינה מלאכותית ולמידת מכונה לשווי הנכס הנוכחי הניתנת להתאמה ודיוק על-ידי המשתמש;

6.1.2. תחזית מבוססת בינה מלאכותית ולמידת מכונה אודות התפתחות מחירי הנכס;

6.1.3. אירועים עתידיים בסביבת הנכס;

6.1.4. אופי התפתחות סביבת הנכס מבחינה תכנונית ו/או אחרת;

6.1.5. כל מידע נוסף שתמצא החברה לנכון.

7. העדר אחריות

מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, המשתמש מצהיר בזאת באופן מפורש ובלתי חוזר כי הוא מסיר בזאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שימושו של המשתמש במערכת ו/או של מי מטעמו ו/או כל מסקנה ו/או החלטה ו/או הערכה ו/או תחזית ו/או הסקה ו/או כל תוצאה אחרת, והוא מסיר בזאת כל אחריות מן החברה באופן בלתי חוזר מכל נזק ו/או הפסד ו/או פגם ו/או ליקוי ו/או ירידת ערך ו/או אובדן כספי ו/או חסרון כיס ו/או כל הפסד מכל סוג שהוא שנגרם, אם נגרם, לו ו/או למי מטעמו במישרין ו/או בעקיפין באמצעות השימוש במערכת, לרבות הימנעות מעשיית פעולה ו/או הימנעות מהחלטה.

8. שונות

8.1. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש המופיעים בקובץ זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שחלה עליה חובה כלשהי לעדכן את המשתמשים אודות השינוי כאמור.

למידע נוסף

    דילוג לתוכן